dragaicarosie@yahoo.com
Bucuresti, RO
Follow us on instagram
[contact-form-7 404 "Not Found"]

TERMS & CONDITIONS

DRAGAICA ROSIE / [ CULTURE RESERVE (NGO)]

SHOP SECTION/ About ACQUISITION / legal context:

THIS IS NOT A COMMERCIAL SITE, NOR IS INTENDED TO BE.

THE SHOP SECTION EXISTS FOR A LIMITED PERIOD, AND REFERS ONLY TO PRIVATE PROPERTY ASSETS proposed for clean out. By “sale” in the shop section, we refer to the alienation of the property, regarding private collection pieces (the subject of the transaction).

DRAGAICA ROSIE / ABOUT shop section – THE PIECES

 

Dragaica Rosie is a large-scale project that self-sustains and supports the old traditional Romanian costume collection, and has no power to keep all the pieces it loves. The SHOP SECTION subscribe to this affirmation.

The Shop section was born out of the need for an indispensable renewal tool as in any private collection. All pieces proposed for sale are a very small part of the main private personal collection of one individual, sent to be worn or exposed (depending on age and status, as specified). All items proposed for sale (legal transfer) have a considerable age, between 60 and 90 years of age, which they show or not, according to how the years have passed. They were hand-sewn, mostly on canvas or fabrics made in the house, on the territory of Romania, after the 1900s (rarely we have older pieces).

DRAGAICA ROSIE /  [CULTURE RESERVE (ong)]

SECTIUNEA MAGAZIN / Despre ACHIZITII / context juridic: 

ACEASTA NU ESTE UN SITE COMERCIAL, nici nu avem in intentie sa fie. 

SECȚIUNEA MAGAZIN (SHOP) EXISTĂ PENTRU O PERIOADĂ LIMITATĂ ȘI SE REFERĂ NUMAI LA PIESELE DIN PATRIMONIUL PRIVAT, propuse spre instrainare. In aceasta sectiune, termenul de “vânzare” se refera la înstrăinarea bunurilor de patrimoniu, piese apatinand unei colecții private (subiectul tranzacției).

DRAGAICA ROSIE / DESPRE secțiunea magazin – despre PIESE

 

Drăgaica Roșie este un proiect de amploare, care se auto-susține și susține colecția de port tradițional românesc vechi, și nu are puterea să țină toată piesele pe care le iubește.

 Secțiunea Shop s-a format din necesitatea de a exista un instrument de reinoire indispensabil în orice colecție privată. Toate piesele propuse pentru vânzare, sunt o foarte mică parte din colecția principală, trimise spre a fi purtate sau expuse (în funcție de vechime și de stare, după cum specificăm). Toate elementele propuse spre vânzare (transfer de drept) au o vechime considerabilă, între 60 și 90 de ani, pe care și-o arată sau nu, în funcție de cum au trecut anii. Ele au fost cusute de mână, preponderent pe pânză sau țesături realizate în casă, pe teritoriul României, după anii 1900 (rareori avem și piese mai vechi de atât).

THE SHOP SECTION/ acquisition and legal context
The Shop section includes old traditional costume pieces, used exclusively as mobile personal belongings, and does not refer to trade-type sales of the product.
Traditional costumes are present one individual owned and they have not been purchased for resale; the pieces cannot be considered to be the products of the physical person, being made in the past, refurbished and restored for wearing and use in personal visual research projects. The alienation, (“selling”) is an occasional activity, without continuity to be considered trade, of unique pieces. In the period 2016-2018 it is proposed to liquidate an important part of the personal collection, coming from family inheritances and personal investments made over the life of several generations. The value of “alienation” or patrimonial transfer is a low to modest value that hardly covers all the operations of cleaning, restoration of integrity, ethnographic restoration, for a piece with an age range of 50 to 100 years, compared to the commercial value on the specific market, positioning it below, and not having a commercial addition. As such, the alienation activity is not considered a commercial sale, but an alienation that moves some pieces that have been constantly circulated through exchanges in the traditional costume collectors world.
As such, the owner, the private person, does not comply with the legislation on the marketing of products, not being in the seller-buyer category.
The redundant parts are the object of the transfer of the property right that has been completed with the non-taxable income, having as object material a single good, not produced by the owner. (see Article 42 (g) of the Romanian Fiscal Code). The subject of the transaction relates to private collection pieces, mobile heritage assets.
The “shop” section only manages parts of the private collection, and the non-taxable income comes full to the rightful owner.
The pieces were not bought for resale and were not produced for sale, they are not part of the independent consignment sales activities. (Section 21 of the Methodological Norms for the Application of Article 48 of the Fiscal Code does not apply). The pieces were not processed, or purchased for resale. (Section 40 of the Methodological Norms for the Application of Article 48 of the Fiscal Code does not apply)

SECTIUNEA SHOP/ achizitie si context legal

Secțiunea magazin / SHOP cuprinde piese de costum tradițional vechi, folosite, exclusiv bunuri mobile de patrimoniu personal, și nu se referă la schimburi comerciale de tip vânzare produs. Piesele de costum tradițional, sunt în proprietatea persoanei fizice și ele nu au fost achiziționate în scopul revânzării; piesele nu pot fi considerate produse, ale persoanei fizice, ele fiind realizate în trecutul îndepărtat, recondiționate și restaurate în scopul utilizării prin purtare și a  folosirii în cadrul proiectelor personale de cercetare vizuala. Înstrăinarea pieselor este o activitate ocazionala, fără continuitate spre a fi considerata comerț, de piese unicat. În intervalul 2017-2018 se propune lichidarea unei parți importante a colecției personale, provenind din moșteniri de familie și investiții personale realizate pe parcursul vieții mai multor generații. Valoarea de « înstrăinare » sau transfer patrimonial este o valoare mica spre modica în comparație cu valoarea comerciala pe piața specifica, poziționându-se sub aceasta, și neavând un adaos comercial. Valoarea de instrainare cu greu acoperă însumat operațiile de curățare, restaurarea integrității, inacadrarea etnografica, cercetarea și respectiv valoarea de baza a unei piese cu o vechime variind in medie intre 50 și100 de ani. Ca atare activitatea de înstrăinare nu se considera o vânzare în scop comercial, ci o înstrăinare cu rolul de a pune în mișcare niște piese care au circulat permanent prin schimburi în mediul colecționarilor de port tradițional.

Proprietarul, persoana fizica, nu se supune legislației comercializării de produse, neincadrandu-se în categoria vânzător-cumpărător.   Piesele disponibilizate fac obiectul transferului dreptului de proprietate finalizat cu obținerea de venit neimpozabil, având ca obiect material un bun unic, neprodus de proprietar (cf. art. 42 lit. g din Codul Fiscal).  Obiectul tranzacției se referă la piese de colecție aflate în proprietate privata, bunuri de patrimoniu mobil.

Secțiunea “shop” administrează exclusiv piese din colecția privata, și veniturile neimpozabile revin proprietarului de drept.  Piesele nu au fost cumpărate în scopul evânzării și nu au fost produse pentru a fi comercializate, nu fac parte din categoria activităților independente cu vânzare în regim de consignație (nu se supun pct. 21 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 48 din Codul fiscal). Piesele nu au fost prelucrate, sau procurate în scopul revânzării  (nu se supun pct. 40 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 48 din Codul fiscal).

STATE AND CLEANING OF THE COSTUME PIECES:

The subject of the transaction relates to private collection pieces, mobile heritage assets. Aggressive cleaning risk damaging the pieces and their value; not being recommended in many cases to be done before stabilizing the parts. As a result, some of the pieces have been professionally cleaned, and are accompanied by documents in this regard, and can be considered completely hygienic and can be used and worn; some of the pieces proposed for alienation have been delicately cleaned without the use of aggressive products and can not be considered hygienic, being intended for display in “museum like” conditions, not for wearing; some of the pieces were not cleaned, not considered stabilized and recommended to be cleaned after the restoration. As such, the pieces are proposed for alienation with the specification of the cleaning stage, and the cleaning solution is left to be decided by the new owner.
The pieces come from a smoker studio, without pets. However, for the unclean parts (which have been quarantined), the same thing can not be said, not knowing the conditions they come from.
The pieces are considered private collection property and are not subject to second-hand clothes. Regarding the international alienation, the “buyer” assumes their acquisition, at the specified stage.

STAREA ȘI CURĂȚAREA PIESELOR:

Obiectul tranzacției se referă la piese de colecție aflate în proprietate privată, bunuri de patrimoniu mobil. Curățările agresive riscă să deterioreze pisele și valoarea acestora ; inclusiv nu se recomandă în multe cazuri a fi realizate înainte de stabilizarea pieselor. Că urmare, o parte din piese au fost curățate profesional, și sunt însoțite de documente în acest sens, și pot fi considerate complet igienizate și pot fi utilizate și purtate ; o parte din piesele propuse spre înstrăinare au fost curățate delicat, fără utilizarea de produse agresive, și nu pot fi considerate igienizate, fiind destinate expunerii, nu purtării ; o parte din piese nu au fost curățate, nefiind considerate stabilizate și recomandându-se a fi curățate după restaurare. Ca atare, piesle sunt propuse spre înstrăinare cu specificarea stadiului de curățare, și se lasă la latitudinea noului propretar gradul de curățare ulterioară.

Piesele provin dintr-o casă/ atelier de fumători, fără animale de companie. Cu toate acestea, pentru piesele necurățate (care au stat în carantină), nu se mai poate spune același lucru, nestiindu-se condițiile din care provin.

Piesele sunt considerate bunuri de colecție, în proprietate privată și nu se supun legilatiei privind hainele second hand. Privind înstrăinarea internațională, «cumparatorul» își asumă achiziția acestora, în stadiul specificat.

 PAYMENT :

For PAYMENT we offer 3 options:

for national INTERNATIONAL orders, after purchase, the payment is made personally directly in bank account, or on line by PayPal;

for orders in ROMANIA the payment can also be made in cash at delivery.

Payment in your account or PayPal is done within 2 business days of on-line order completion.

& TRANSPORT

ON TERRITORY OF ROMANIA the transport is made by courier companies (Fan Curier or Cargus, with the value declared on the parcel for its insurance). The parcels are insured by the transport courier for an additional value of 5% from the purchase value included in the shipping costs. Delivery is within 2-3 business days, excepting the national holidays, when there are expected delays.

INTERNATIONAL transport is done only through the Romanian Post Office.  Please contact us after purchase for the lowest transport fee according to the final weight of your order. Excluding PayPal Fees, we do not have any fees for shipping or customs, but due to lack of time, we may have delivery delays of up to 7 days from receipt (the “Posta Romana” process needs free schedule …). The standard fee varies between 12-25 euros/1 kg, according to the destination (EU, USA, China, Japan – for other destinations please inquire the transport fee). For multiple items we re-calculate the transport fee, but the reference unit is 1 kg (ex: 2.3 kg = 3 kg).

International, the parcels are insured only by PayPal transaction. For international bank transfer, we cannot insure the parcels, for loss in transportation.

PLATA:

Pentru PLATA oferim 3 opțiuni:   pentru comenzi INTERNAȚIONALE, după cumpărare, plata se face personal direct în cont bancar sau on-line prin Paypal;

pentru comenzi în ROMÂNIA, plata se face personal direct în cont bancar (în interval de 2 zile lucrătoare de la finalizarea comenzii), on-line prin Paypal, sau în numerar la livrare.

Plata în cont sau prin paypal se face în interval de 2 zile lucrătoare de la finalizarea on line a comenzii.

 & TRANSPORT    

PE TERITORIUL ROMÂNIEI: Transportul se realizează exclusiv prin firme de curierat (Fan Curier sau Cargus, cu valoarea declarată pe colet pentru asigurarea acesteia), și taxele de transport se achita de către destinatar la predarea coletului. Livrarea se face în termen de 2-3 zile lucrătoare.   INTERNAȚIONAL: Transportul internațional se realizează doar prin Poșta Română. Plata pentru colete internaționale se face în avans în cont euro sau lei, sau cont de Paypal (+5 % taxe de paypal). Excluzând taxele de Paypal, nu avem nici un fel de taxe pentru deplasarea la poștă sau procedura vamală, dar din cauza lipsei de timp, putem avea întârzieri la livrare de până la 7 zile, de la încasare (procesul “Poștă Română” durează și este nevoie de timp liber în cadrul programului oficiului poștal…)  Taxa standard variază între 12-25 euro / 1 kg, în funcție de destinație (UE, SUA, China, Japonia-pentru alte destinații). După realizarea achiziției on line, va rog contactați-ne pt a calcula cea mai mică valoare a transportului, corelată greutății fidele a comenzii (taxele on line au fost stabilite luându-se ca referință 1 kg.)  Pentru mai multe piese se recalculează taxa de transport, dar unitatea de referintă este de 1 kg (ex: 2,3 kg = 3 kg).

 Internațional, parcelele sunt asigurate doar prin tranzacția Paypal. Pentru transferul bancar internațional, nu putem asigura parcelele, pentru pierderea în transport.

RETURN CONDITIONS:

(only under specified conditions)

The return conditions were also established with respect to the old pieces of costume, sensitive to transport and transfer, considered special collectible items.

Under these circumstances, the owner  (private “seller”) is under no legal obligation to accept the return of the pieces. It is recommended to read their description, which includes details about the cut, material, execution, state and dimensions of each unique piece. As old clothing pieces, they may show imperfections or deterioration, specified in the product status description. All ethnographic frames are approximate in the absence of specific documents that proof their age and origin, and may be mistaken.

WE ACCEPT RETURNS, but motivated.

Dear buyer, keep in mind, that this is a personal items sale/clean-out, and I/we don’t have stocks or further incoming pieces to exchange. Returns are not accepted in invoked cases of non-reading dimensions, or invoking unfamiliarity with old pieces (cut, texture or chromatic). Returns are ONLY accepted in the exceptional case of omission of significant details or defects from their description.

However, we think any person has the wright to be satisfied and the pieces to be loved – so in the case of unsatisfaction with the piece, WE ACCEPT RETURS, PREFERABLE ON SPOT (with check on delivery/ available for Romania only) – but the buyer supports the transport costs.

The return period is 3 business days from the date of receipt of the package on the territory of Romania. The seller assumes the right to refuse to receive the return if the piece deteriorates from the condition he sent it. The return involves full reimbursement of the initial transacted value, excluding transport costs, PayPal fees. For international transfer, the return is not accepted, due to the manipulation of the pieces in aggressive customs conditions.

(being pieces from a private collection, and Dragaica Rosie goal being research, “we” do not have the infrastructure of a commercial store, nor the power to manage exchanges and expeditions for sample or viewing, hence the “impossibility” of returns and the “harsh” policy.  The liquidation of this part of the collection is a huge effort due to the number of pieces and frankly it is difficult to respond in real time to messages, but we are trying.)

Keep in mind that the pieces are one person propriety, and the “selling” process does not compare to the process of transaction of the large commercial companies.

CONDITII DE RETUR:

(doar in conditiile specificate)

Conditiile de retur de asemeni, au fost stabilite cu respect pentru piesele vechi si sensibile la transport si transfer, considerate piese de colectie cu regim special.
In aceste conditii, proprietarul nu are obligatia legala de a accepta returul pieselor. Se recomanda citirea descrierii acestora, care include detalii despre croi, material, executie, starea si dimensiunile specific fiecarei piese unicat. Fiind piese vechi, ele pot prezenta imperfectiuni sau deteriorari, specificate la categoria starea produsului. Toate incadrarile etnografice sunt aproximative in lipsa unor documente specifice care sa le ateste vechimea si provenienta, si pot fi supuse greselii.

ACCEPTAM RETUR, dar motivat.

Dragă cumpărător, rețineți că este discutam despre vânzarea / lichidarea unei colectii  private și că eu/ noi nu avem stocuri sau alte piese noi pentru eventuale schimburi. Nu se accepta retururi in cazurile invocate ale necitirii dimensiunilor, sau invocand nefamiliarizarea cu piesele vechi (croi, textura sau cromatica).
Se accepta retururi DOAR in cazul exceptional al omiterii unor detalii sau defecte semnificative din descrierea acestora. Cu toate acestea, credem că orice persoană are dreptate să fie mulțumită și piesele care sa fie iubite – așa că, în cazul unei achizitii  nesatisfacatoare, ACCEPTĂM RETURul, PREFERABILE PE LOC (cu verificarea livrării / disponibilă numai pentru România) – dar cumpărătorul suportă costurile de transport.

Perioada de retur este de 3 zile lucratoare de la data primirii coletului, pe teritoriul Romaniei. Vanzatorul isi asuma dreptul de a refuza primirea returului in cazul deteriorarii piesei fata de starea in care a trimis-o. Returul presupune rambursarea integrala a valorii destinatarului excluzand costurile pentru transport. Pentru transfer international nu se accepta returul motivat de manipularea pieselor in conditii agresive de vama.
(fiind piese provenind dintr-o colectie privara, si scopul Dragaicii Rosii fiind acela de cercetare, “noi” nu avem infrastructura unui magazin comercial, si nici puterea de a gestiona schimburi si expeditii pentru proba sau vizionare, de aici si “imposibilitatea” returului. Lichidarea acestei parti a colectiei este un efort de amploare, datorita numarului de piese si sincer ne este greu sa raspundem in timp real la mesaje, dar incercam.)

Rețineți că piesele sunt in proprioetate privata, si procesul de “vânzare” (instrainare) nu se compară cu procesul de tranzacționare al marilor companii comerciale.

TERMS OF USE / PRIVACY POLICY
legal notice: copyright, terms & conditions, liability, right of usage

Confidentiality, Terms and Conditions

Thank you for visiting and using the www.dragaicarosie.com Web site (the “Web Site”), which is provided by DRAGAICA ROSIE/ / CULTURE RESERVE (NGO)] or one of its subsidiaries. The following states the Terms and Conditions under which you may use this Web Site. Please read this page carefully. By accessing and using this Web Site you accept and agree to be bound, without limitation or qualification, by these Terms. If you do not accept any of the Terms stated here, do not use the Web Site. DRAGAICAROSIE.COM may, at its sole discretion, modify or revise these Terms at any time by updating this posting. You are bound by any such modification or revision and should therefore visit this page periodically to review the Terms.

The www.dragaicarosie.com website is the property of DRAGAICA ROSIE/ CULTURE RESERVE (NGO)], which, for legal purposes, acts as its webmaster. All rights reserved. Upon accessing the site and using its content, the user implicitly agrees to the following general terms of access and usage.

Trademarks, Logos, and Service Marks

The trademarks, logos, and service marks listed below are trademarks of DRAGAICA ROSIE / [/ CULTURE RESERVE (NGO)] and/or its affiliates. Any other Trademarks, Logos and Service Marks used on www.dragaicarosie.com are trademarks of their respective owners.

The contents of this website, such as text, graphics, images, audio, video and other material as well as the domain names, tagline, organization and user look-and-feel of this website are protected by copyright, trademark and other such laws under both Romanian, European Union and international laws, and are owned or controlled by the DRAGAICA ROSIE / [ARCHITECTURE / CULTURE RESERVE (NGO)] or by third parties that have licensed their material to the DRAGAICA ROSIE.

The distribution, reproduction, modification, transfer, or replication of any text (including project or image descriptions, firm information, proprietary descriptions, etc.), graphic images, photographs, or other data and information appearing on this site, regardless of its support, i.e., digital or of any other nature, is allowed solely for personal, non-commercial, information usage purposes. If the information obtained from any section of the www.dragaicarosie.com will be used for commercial purposes, including public presentations, it is mandatory to request express written approval from DRAGAICA ROSIE and to indicate the source of the information.

The name and the logo DRAGAICAROSIE.COM / DRAGAICA ROSIE are registered trademarks of the DRAGAICA ROSIE / [CULTURE RESERVE (NGO)]. The distribution, reproduction, modification, transfer, or replication of any text (including project descriptions, firm information, proprietary descriptions, etc.), graphic images, photographs, or other data and information pertaining to these trademarks without the express written approval DRAGAICA ROSIE / [CULTURE RESERVE (NGO)] may violate copyright, trademark, and other laws. You may not sell or modify the content of www.dragaicarosie.com or reproduce, display, publicly perform, distribute, or otherwise use the www.dragaicarosie.com material in any way for any public or commercial purpose without the prior written permission of the AUTHOR/Company.

If you violate any of these Terms, your permission to use the www.dragaicarosie.com material automatically terminates and you must immediately destroy any copies you have made of the such material.

Links to Other Sites

The website www.dragaicarosie.com may contain links to third party Web sites that are maintained by others. Any such links are provided solely as a convenience to you and not as an endorsement by the DRAGAICA ROSIE / [ CULTURE RESERVE (NGO)] of the contents on such third-party websites. [CULTURE RESERVE (NGO)] is not responsible for the content of linked third-party sites and does not make any representations regarding the content or accuracy of materials on such third-party websites. If you decide to access linked third-party websites, you do so at your own risk. (www.dragaicarosie.com)

User Information

[CULTURE RESERVE (NGO)] may use the information it obtains relating to you, including, but not limited to, your Internet Protocol (“IP”) address, name, mailing address, email address and use of the Web Site, for its internal business and marketing purposes and may disclose the information to third parties for such purposes, strictly subject to the privacy specifications set forth in the Company’s Privacy/Security Policy.

Copyright

DRAGAICA ROSIE is the exclusive author of all original works of authorship pertaining, but not limited, to the artworks published on www.dragaicarosie.com. Copyright © DRAGAICA ROSIE. All Rights Reserved. All photographs, names or texts presented on the website are the exclusive property of DRAGAICA ROSIE and/or / CULTURE RESERVE (NGO). No part of these photographs, names or texts, may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical photo-copying, or other-wise, without prior permission in writing from the copyright owner.

DRAGAICA ROSIE / [ CULTURE RESERVE (NGO)] Liability

The www.dragaicarosie.com material may contain inaccuracies or typographical errors. DRAGAICA ROSIE / [ CULTURE RESERVE (NGO)] makes no representations about the accuracy, reliability, completeness, or timeliness of the www.dragaicarosie.com material or about the results to be obtained from using the www.dragaicarosie.com. Any use of www.dragaicarosie.com is at your own risk. Changes are periodically made to www.dragaicarosie.com and may be made at any time. Some material on www.dragaicarosie.com may be provided by third parties and DRAGAICA ROSIE / [CULTURE RESERVE (NGO)] shall not be held responsible for any such material provided by third parties.

THE COMPANY DOES NOT WARRANT THAT THE WEB SITE WILL OPERATE ERROR-FREE OR THAT THIS WEB SITE OR ITS SERVER ARE FREE OF COMPUTER VIRUSES OR OTHER HARMFUL GOODS. IF YOUR USE OF THE WEB SITE OR THE MATERIAL RESULTS IN THE NEED FOR SERVICING OR REPLACING EQUIPMENT OR LOSS OF PROFITS OR DATA, THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY COSTS.

THE WEB SITE AND MATERIAL ARE PROVIDED ON AN ‘AS IS’ BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND. THE COMPANY AND ITS SUPPLIERS, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY OR THIRD PARTY RIGHTS, AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. THE COMPANY AND ITS SUPPLIERS MAKE NO WARRANTIES ABOUT THE ACCURACY, RELIABILITY, COMPLETENESS, OR TIMELINESS OF THE MATERIAL, SERVICES, SOFTWARE TEXT, GRAPHICS, AND LINKS.

Limitation of Liability

Your use of the www.dragaicarosie.com website is at your own risk. If you are dissatisfied with any of the materials or other contents of the www.dragaicarosie.com website or with these Terms and Conditions, your sole remedy is to discontinue use of the www.dragaicarosie.com. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL DRAGAICA ROSIE AND/OR [ CULTURE RESERVE (NGO)] BE LIABLE TO ANY USER ON ACCOUNT OF THAT USER’S USE OF THE WEB SITE. SUCH LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO PREVENT RECOVERY OF ANY AND ALL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL AND EXEMPLARY DAMAGES ARISING FROM ANY USE OF THE WEB SITE, INCLUDING ANY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED BY THIRD PARTIES.

Disclaimer of Damages

IN NO EVENT SHALL THE COMPANY, ITS SUPPLIERS, OR ANY THIRD PARTIES MENTIONED AT THIS SITE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, EXEMPLARY, AND CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE WEB SITE AND THE MATERIAL, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT THE COMPANY IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU, IN WHICH CASE SUCH EXCLUSION OR LIMITATION APPLIES TO THE FULLEST EXTENT ALLOWABLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

Notice: Acceptance of Terms and Conditions of Use

Use of www.dragaicarosie.com is subject to certain Terms and Conditions of Use, which constitute a legal agreement between you and the DRAGAICA ROSIE / [CULTURE RESERVE (NGO)]. By using this website, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the Terms and Conditions of Use. Please review the Terms and Conditions of Use, and if you do not agree to the terms, do not use www.dragaicarosie.com.

Pricing information

No charge is imposed by the provider or DRAGAICA ROSIE / [CULTURE RESERVE (NGO)] to the consumer for the use of the www.dragaicarosie.com website.